BRANDINGENJÖR


Med tanke på de strikta krav som ställs på brandsäkerhet då en fastighet uppförs eller byggs om är brandskyddsprojekteringen en viktig delprocess. Att ta fram en väl genomtänkt strategi för brandskydd från start innebär många fördelar på både lång och kort sikt. Under själva byggnationen undviker du akuta åtgärder och ändringar i senare skeden. Det leder till besparingar, både ekonomiskt och i tid. I ett lite längre perspektiv underlättar det också löpande drift och underhåll av fastigheten.

Vi projekterar det byggnadstekniska brandskyddet för de flesta typer av fastighetsobjekt - allt från bostäder till industrifastigheter. Vi jobbar praktiskt, effektivt och säkert. Givetvis med hänsyn till både lagstiftning och våra beställares önskemål. En professionellt utförd projektering är en god investering som minskar risken för onödiga kostnader i produktionen och i driften.

Brandskyddsdokumentation

När en byggnad uppförs, byggs till eller på annat sätt ändras ska det enligt Boverkets regler upprättas en brandskyddsdokumentation. Dokumentationen redovisar egenskaperna och förutsättningarna för brandskyddet i den färdiga byggnaden. Dokumentationen ska innefatta brandskyddets tilltänkta utförande och brandskyddets utformning. Brandskyddsdokumentationen som tas fram vid nybyggnaden är ett utmärkt underlag för det framtida arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet

Brandskyddsdokumentationens innehåll och anpassning
En brandskyddsdokumentation ger fastighetsägare eller nyttjare av fastigheten en överblick över en byggnads eller en verksamhets brandskydd. Dokumentationen kan innehålla: byggnadstekniskt brandskydd, utrymningsstrategi, nödlägesplanering etc.
Hur en brandskyddsdokumentation utformas beror främst på vem den riktar sig till. Den kan göras mer utförlig och avancerad för den som är mer insatt i ämnet, men kan givetvis anpassas för exempelvis hyresgäster eller personal.
I samband med brandskyddsdokumentationen kan vi också ta fram och lista förbättringsåtgärder med olika förslag på lösningar och esti
merad kostnad.

Kontakta våra brandingenjörer för mer information.